LogoHjem

Kjører eller går du i Østensjøveien like ved svingen ned til Bryn senter får du et glimt av en liten gul stue i for- kant av de nye boligene. Den har trolig stått der i over 100 år, så ny kan en ikke si den er. Men den har fått nytt liv på sine gamle dager.

Den gule stue

Tekst: Leif-Dan Birkemoe

I forbindelse med bygging av boligene i Østensjøveien 81 ble «Den gule stue» rehabili- tert etter retningslinjer av Byantikvaren i Oslo. Opprinnelig var «Den gule stue» en del av Christinedal, riksantikvar Harry Fetts eiendom.

Fra Rognerud

Bygningen er en tømret og panelt stue og skal være flyt tet hit fra plassen Rognerud en gang på 1800-tallet slik det berettes i biografien om Harry Fett (Byantikvaren oppgir 1920-tallet), først eid av grosserer P.W.W.Kildal, senere tatt i bruk som bestyrerbolig i forbindelse med fabrikkanlegget Høyenhall Fabrikker, Eduard Fett & co. I Harry Fetts tid har det vært gjestestue. Etter at fabrik ken ble nedlagt i 1973 har stua periodisk vært bebodd, men i de siste 10-20 årene har den ikke vært i bruk.

Interiør i «Den gule stue» ca. 1930. Foto: Østensjø lokalhistoriske bilder

1700-tallet

Bygningen er i en etasje med underliggende kjellerdel mot nord. Huset har en spekket natursteinsgrunnmur og et pappdekket saltak, skriver Byantikvaren. Deler av stua er beskrevet til å være fra 1700-tallet. Huset karakteriseres av smårutede vinduer med åtte ruter i hver ramme. Inngangsdøren i sveitserstil ligger på fasaden mot syd med en gammel møllestein som foranliggende trapp. Steinen kan være fra tiden da P.W.W. Kildals bridsel- og krittmølle holdt til her på 1860-tallet. Byg- ningens interiør med blant annet innbygde skap og ben- ker er godt bevart og har et nasjonalromantisk preg.

Rehabilitert

Bygningen ble ferdigstilt etter istandsetting i november 2012 av dyktige tømrere på vegne av firmaet AS Ing. Gunnar M. Backe. En god del eldre bygningsdeler som panel, vinduer og taktekking er skiftet ut på grunn av meget dårlig tilstand og råteskader. Videre ble taket lagt om med ny papp og undertak utbedret. Utvendig er bygningen likevel godt bevart med høy opplevelsesver- di. Inne er stua gjennomgående malt på nytt med de samme fargene som var her tidligere.

På begynnelsen av 1990-tallet ble stua malt rød, men gikk fortsatt under navnet «Den gule stue» som har vært benevnelsen på stua så langt tilbake man har dokumen- tasjon.

Stua er en del av Østensjøveien 81 og skal brukes av beboerne i Mølledammen boligsameie. Den inngår i fredningen av Christinedal, innledet i oktober 2013.

Dokumentasjon om eiendommen Christinedal, fabrikken Eduard Fett & co, Høyenhall Fabriker og Harry Fett har i 2013 og 2014 blitt tilført mye nytt stoff. I oktober 2013 ble fredningen av eiendom- men innledet ved en markering av riksantikvar Jørn Holme, byantikvar Janne Wilberg og byråd Bård Folke Fredriksen etterfulgt av et fredningsseminar. I forbindelse med fredningen ble det lansert en omfattende rapport om Christinedal, utarbeidet av Byantikvaren i Oslo.

I april 2014 ble boka om Harry Fett lansert forfattet av Kristin B. Aavitsland. Dette er først og fremst en biografi om Harry Fett, men omfatter detaljerte opplysninger om Christinedal og Høyenhall fabrikker. Boka gjør rede for Fett-familiens opprinnelse, etablering av bolig og fabrikk på Bryn og den utstrakte virksomheten som utfoldet seg her i første halvdel av 1900-tallet.