LogoHjem

LURENGRIM - eller kaffeposen som ble vekk

Av Frode Jacobsen

I begynnelsen av mars1941 kunne beboerne i vår bydel finne denne løpeseddelen i sine postkasser

lopeseddel

Denne løpesedddelen er langt på veg en kortversjon av historien om en gruppe ungdommer i vår bydel, som i 1940/41 skrev, organiserte, og fremførte en opera i to akter.

Ungdommen hadde ingen økonomisk støtte. Tvert i mot. Deres hensikt var å frambringe et lite overskudd som skulle gå til Nasjonalhjelpen, som hadde som oppgave å samle inn og fordele hjelp til krigens ofre.

Aktørene var i 1941 mellom 20 og 25 år, og de fleste lever fortsatt (pr 2004). De vil alle bli behørig omtalt i den historikken historielaget holder på med, og som vil være ferdig om ikke alt for lenge. Her vil også presseomtale, sensurering og andre problemer som aktørene hadde den gang, bli tatt med.

Initiativet ble tatt av ungdommer som i 1936 hadde stiftet en lokal forening av IFL. (Internationell Friendships League) som var en verdensomspennende organisasjon med et pasifistisk innhold, og med det formål å fremme vennskap og fordragelighet blant jordens folk.

IFL hadde i alle år vært meget aktiv, med jevnlige møter på Klosterheim, helt fram til høsten 1940, da den tyske Reichkommisar Terboven, gjennom sine forordninger av 25 september satte forbud mot de fleste frivillige organisasjoner, deriblant IFL.

Det som videre skjedde, det må ha vært i månedsskiftet september/oktober, var at det ble sammenkalt til et møte i Østre Aker avdeling av IFL for å diskutere hvordan en skulle forholde seg til den situasjon som var oppstått etter nazimyndighetenes forbud.

Resultat ble at en fant å måtte avvikle tilvante aktiviteter., Men det var også enighet om at miljøet som var skapt, måtte bli bevart gjennom aktiviteter som fortsatt var lovlig. Det var i denne forbindelse at ideen om å lage en revy til inntekt for Nasjonalhjelpen dukket opp.

En revykomite under Knut Erik Tranøys ledelse ble oppnevnt.

Selv om det var de tyske nazimyndigheters forbud, som var den direkte foranledning til at den ungdommen som hadde vært sammen i IFL fant på at de ville lage en komisk opera, så var det også andre forhold som spilte inn.

Forholdet til Okkupasjonsmakten

Sommeren og høsten 1940 var en helt spesiell tid for landet, og det var usikkerhet om hvordan vi skulle forholde oss til okkupasjonsmakten.

Vi hadde allerede hatt et administrasjonsråd oppnevnt av høyesterett, senere ble dette erstattet av komisariske statsråder oppnevnt av de tyske myndigheter. Det var også på denne tiden at Stortingets presidentskap oppfordret Kongen, som var i London, om å abdisere.

Det var således en uklar situasjon som forelå, og det var i denne perioden at det selsomme påfunnet om å lage en komisk opera oppstod.

Senere under krigen fikk den samme ungdommen, på forskjellig vis, et annet og langt mer alvorlig forhold til den krig som pågikk,.

De lokale forhold

Når ideen om en opera kunne dukke opp, og bli til en realitet, så bør det også tilføyes at miljøet i Golia også var helt spesielt på denne tiden.

Beboerne bestod av driftige mennesker fra alle kanter av landet som hadde bosatt seg der i løpet av årene etter den første verdenskrig

Golia var således et typisk nybyggerstrøk, og i 1941 var etter hvert også deres barn blitt voksne

Foreningslivet blomstret i Golia. Det ble stiftet en rekke foreninger, bl.a. Golia Amatørteater som hadde hatt flere teaterforestillinger på Østensjø skole, etter at den nye skolebygningen med gymnastikksal stod ferdig i 1925.

Det var medlemmer av Golia Amatørteater som hadde vært pådriver for at Golia velhus, som ble bygd i 1935, skulle få sin faste scene

Men dessverre ble ikke scenen tatt i bruk slik en hadde tenkt seg. Medlemmene av amatørteatret var blitt eldre, og da velhuset stod ferdig, var tiden kommet for at salen og scenen måtte tas i bruk for kinodrift slik beboerne da ønsket, selv om ikke alle var enig i det.

Det er derfor naturlig å tenke seg, at de lokale teatertradisjoner, kombinert med et ønske om en annen bruk av scenen var en medvirkende årsak til at ideen om en komisk opera dukket opp.

Men selv om flere forhold lå til rette, kommer en ikke forbi, at den ungdom som stod bak det som skjedde den gang var av en helt spesiell støpning, og at dette var hovedårsaken til at "Lurengrim- eller kaffeposen som ble vekk" så dagens lys.

Lurengrim i reprise

Våren 2004 var det klart for reprise: Musikk- og dramalinjen på Manglerud videregående skole satte igjen opp Lurengrim. Faglærer fortalte at det tok litt tid før elevene "fikk taket på dette". De hadde nok forventet seg stykker som "West side story" eller "Porgy and Bess", og da blir Lurengrim blir en ganske stor kontrast.

Etterhvert skjønte også elevene sammenhengen dette stykket hadde til deres egen nære lokalhistorie. Og framførelsen ble flott! Mange forestillinger til glede for oss i bydelen.